Nemáte nainštalovaný Flash plugin, potrebný pre korektné zobrazanie animácie.

Nainštaluj plugin.

Montážny servis

 

Zameranie stavebných otvorov

Presné zameranie stavebných otvorov technikom je kľúčovou časťou realizácie zákazky. Pred samotným zameraním je nutné detailne vyriešiť dispozíciu okien, polohy otvárania... Merací technik zameria stavebné otvory a rozmery upraví podľa charakteru stavby. Pred podpisom zmluvy je nutné, aby si zákazník opätovne skontroloval, či rozmery okien a doplnkov presne zodpovedajú konečnej predstave.

Montáž okien a murárske práce

Zákazníkom ponúkame kompletný servis od demontáže a likvidácie pôvodných okien, cez montáž výrobkov až po murárske práce a upratanie.

Montáž plastových okien je vykonávaná podľa montážneho predpisu, kotvením turboskrutkami, vyvážením okien a fixáciou PU penou. U pasívnych domov je naviac vykonaná montáž tzv. "teplej škáry", konkrétne ide o vyplnenie prechodu medzi výrobkom a murivom komprimovanou PU páskou.

Zaisťujeme pre zákazníkov kvalifikovaný montážny servis a garantujeme tak všetky parametre bezpečnosti a funkčnosti okien.

Pred zahájením montáže okien je nutné zdemontovať pôvodné okna a pripraviť otvor pre montáž nového okna. Z okenného otvoru je potrebné odstrániť prachua iné nečistoty.

Osadzovanie nového rámu okna vykonávame vždy s vysadeným okenným krídlom. Najprv na vnútornej strane rámu prilepíme parotesnú zábranu. Na vnútornej časti ostenia o ktoré budeme okno „opierať“ si na bočné a horné ostení nalepíme komprimačnú pásku. Potom na parapetnú časť stavebného otvoru uložíme dištančné podložky, ktoré zrovnáme do roviny. Na vyrovnané podložky osadíme rám a v hornej časti ich zafixujeme pomocou drevených klinkov. Akonáhle máme spodnú časť okna vo váhe, je potrebné zaistiť jeho výškové osadenie a napojenie na vonkajší parapet. Ďalej vyvážime vo zvislej polohe, aby rám nebol naklonený smerom do miestnosti alebo naopak z miestnosti von.

Osadený a vyvážený rám, ktorý sme si pevne zafixovali klinmi a podložkami, mechanicky ukotvíme turboskrutkami. Dôležitým faktorom sú vzdialenosti kotviacich bodov, ktoré je nutné dodržať. Prvý kotviaci bod se umiestňuje do vzdialenosti cca 150 mm od každého rohu, ako na zvislej tak i vodorovnej časti rámu! Zároveň nesmie vzdialenosť dvoch susedných kotviacich bodov presiahnuť 700 mm.

Teraz môžeme prejsť k utesneniu priestoru medzi rámom a ostením. Dôkladne skontrolujeme, či sa v priestore nevyskytujú mechanické prekážky, ktoré by mohli brániť dilatácii rámu. Následne rozprašovačom navlhčíme ostenie a rám a do priestoru pripojovacej škáry aplikujeme nízkoexpanznú PU penu. Potom napenetrujeme plochy ostení a nalepíme butylovú časť paronepriepustnej fólie.

Na vnútornú zábranu môžeme naniesť omietkovú zmes a murársky dokončiť. Z vonkajšej časti bude komprimačná páska, ktorá plní funkciu tesnenia proti náporovému dažďu.

Krídlo, ktoré sme na začiatku vysadili z rámu, rovnakým spôsobom nasadíme späť. Vyskúšame, či krídlo dobre doviera a môžeme prípadne vykonať nadstavenie vo všetkých osiach okna.

Kvalita montáže je minimálne tak dôležitá ako kvalita okna samotného. Nekvalitná montáž dokáže kvalitne vyrobené okno zásadne znefunkčniť. Preto montáž poskytujeme prostredníctvom autorizovaných zaškolených montážnych skupín. V prípade záujmu si môžete okná a dvere namontovať aj svojpomocne, avšak takto prichádzate o záruky na prípadné vady diela, ktoré vyplývajú z nesprávnej montáže.

Pred nástupom dodávateľa na montáž doporučujeme

Pripravte dohodnutú stavebnú pripravenosť.

Uvoľnite priestor pri oknách (stavebných otvoroch).

Uvoľnite prístupové cesty pre navezenie a vynosenie výrobkov.

Zaistite dostupnosť elektrickej energie a vody.

Postarajte sa o ochranu priestoru proti nečistotám a prachu.

Po montáži

V žiadnom prípade nevyťahujte, nevyberajte nosné podložky! Ak sa tak stane, môže to mať vplyv na funkčnosť okien i dverí.

Včasné odstráňte ochranné pásky a fólie z výrobkov (max. do 3 mesiacov po montáži).

Zaistite ochranu výrobkov proti znečisteniu a poškodeniu v prípade pokračovania stavebných prác (napr. celoplošné olepenie výplní PE-fóliou).

Pri povrchovej úprave elox (anodická oxidácia), dbajte na to, aby sa Vám na túto úprava nedostala žiadna zásaditá látka (malta, vápno, betón a pod.). Inak vznikne na povrchu neodstrániteľná a neopraviteľná škvrna.

Montážnu penu orežte až tesne pred omietaním (zatepľovaním) obkladaním ostení.

Upozornenie

Od 01.01.2010 platí nová norma STN 73 3134, ktorá rieši Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy.